Általános Szerződési Feltételek

Általános rész

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Eladó által kereskedelmi forgalomba hozott valamennyi termékének kis- és nagykereskedelmi forgalomban értékesített termékének adás-vételére érvényes a Vevővel történő külön az eltérést kifejezetten rögzítő megállapodás hiányában. A jelen ÁSZF az Eladó által értékesített termékek valamennyi adás-vételi szerződésének részét képezik úgy, hogy azt a Vevőkkel (az Eladóval szerződő felekkel) Eladó a vásárláskor közli és a t a Vevő elfogadja. A Vevő általi elfogadás azzal történik, hogy a számlán feltüntetésre kerül, hogy az adás-vétel a felek között Eladó ÁSZF szerint jött létre. Az ÁSZF-t Eladó kereskedelmi üzletterében kifüggeszti, www.medicentral.hu honlapján közzéteszi és Vevő kívánságára a Vevőnek írásban is átadja. Az Eladó az ÁSZF-től eltérő feltételeket csak az Eladó és Vevő között írásban létrejött egyező akaratot kifejező szerződéses kikötés esetén alkalmaz.

Ajánlat

Ajánlataink kötelezettség nélküliek. A Vevő részére adott hirdetés és tájékoztató jellegű ajánlatok – pl.: a körlevelekben, hírlevelekben, prospektusokban, www.medicentral.hu weboldalon, a sokszorosított más közleményekben adott ajánlatok valamint a telefonon és faxon, nem cégjegyzésre jogosított alkalmazottak által aláírt ajánlatok – az Eladó részéről nem létesítenek ajánlati kötöttséget. Ajánlati kötöttség Eladót kizárólag akkor terheli, ha az ajánlat konkrét jogügyletre írásban történik a feltételek az ár és az ajánlati kötöttség idejének rögzítésével és az ajánlatot az Eladó cégjegyzésre jogosult tisztségviselői vagy meghatalmazott alkalmazottai írják alá.

Megrendelés

A megrendelés a vevő vásárlási szándékának egyértelmű kinyilvánítása az eladóval egyeztetett feltételek szerint. Írásban az info@medicentral.hu email címre. Ebben tételesen és részletesen fel kell sorolni:

A. megrendelt áru pontos megnevezését,

B. minőségét, mennyiségét, árát,

C. a szállítás határidejét,

D. az áru csomagolási módját, és/vagy egyéb igényeket,

E. a számlafizető (vevő) adatait,

F. a teljesítés helyét,

G. a kiegyenlítés módját, határidejét

H. valamint mindazokat a körülményeket

I. amelyekben az ajánlati tevékenység során a felek megállapodtak.

Rendelés visszaigazolás

Kizárólag az Eladó által írásban, az info@medicentral.hu email címről, visszaigazolt rendelések tekintendők Eladó részéről elfogadottnak. Az Eladó kizárólag a visszaigazolásban rögzített tartalom teljesítését vállalja, a visszaigazolásban nem szereplő egyéb feltételek teljesítését az Eladó csak az ÁSZF-ben foglaltak szerint vállalja.

A Vevő által aláírt megrendelésre küldött az Eladó részéről cégjegyzésre jogosult által aláírt visszaigazolás szerződést hoz létre a felek között a megrendelésben és a visszaigazolásban leírt tartalommal. Eladó a visszaigazolásban minden esetben kifejezetten utal arra, hogy a jelen ÁSZF a szerződés részét képezik.

Eladó jogosult a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződéstől elállni, ha Vevő a meghatározott határidőn belül nem nyújtja az Eladó által kikötött és a vevő által elfogadott fizetési biztosítékokat. (pl. előrefizetés, előlegfizetés, bankgarancia, akkreditív, stb.). Vevő a létrejött szerződéstől a Ptk. 6:231. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a teljesítés felajánlásáig elállhat. Az elállási jog gyakorlásával az eladónak okozott kárért a vevő kártalanítási kötelezettséggel tartozik.

Ár

Az Eladó által árjegyzékben közölt árak nem tartalmazzák a szállítási költséget és az áfá-t, illetve ha egyedileg feltüntetetésre kerül, úgy a csomagolás költségét sem. Az árak az Eladó telephelyein történő átadással kalkuláltak. Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát beszállítói áremelés, devizaárfolyam változás és egyéb más olyan ármódosító körülmény bekövetkezése esetén, mely Eladótól független. Az árváltoztatás jogát a nyomtatott árjegyzékekben illetőleg telefonon /faxon/ közölt tájékoztató jellegű árakra vonatkozóan Eladó fenntartja. A megrendelések visszaigazolásaképpen közölt árak változtatásának jogát akkor érvényesíti Eladó, ha a visszaigazolás és a teljesítés között több mint 15 naptári nap telik el és ezen joga fenntartását Eladó Vevővel (Megrendelővel) a visszaigazolásban közli. A Vevő telephelyére az Eladó szállítóeszközével vagy futárszolgálattal történő szállításkor az Eladó szállítási költséget számít fel, melyet a szállítmány tömegének és a szállítási távolságnak a függvényében határoz meg.

Fizetési feltételek

Késedelmes fizetés esetén az Eladó a vállalkozások közötti szerződések esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mindenkori a késedelembe esés naptári féléve első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult, a számla esedékességét követő naptári naptól kezdődően a megfizetés napjáig. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamat megfizetése azonnal esedékes. Az Eladó jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetére legalább 40 € költségátalányra [Ptk. 6:155. § (2) bekezdés], melyet az MNB középárfolyamán számítva terhel ki a Vevő részére. A fizetési határidőig kiegyenlítetlen számla esetén az Eladó jogosult a Vevő kiszolgálását kizárólag azonnali készpénz-fizetéshez, előreutaláshoz, hitelkártyás fizetéshez kötni. Fogyasztói szerződések esetén a késedelmi kamat a Ptk. 6:48. § szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal egyezik meg. A Vevő által támasztott jótállási igény érvényesítése, vagy a vásárlást követő érdekmúlás jogcímén a fizetés megtagadásának, a vételár visszatartásának-, ill. csökkentésének nincs helye. Amennyiben az Eladó a Vevő között a szerződés előleg vagy előrefizetés feltételével jön létre fizetési határidő megjelölésével és a Vevő ezen fizetési kötelezettségét késve teljesíti , akkor ez a rendelés visszaigazolásban vállalt szállítási határidőre halasztó hatályú illetőleg Eladó jogosult a visszaigazolásában vállalt feltételeket módosítani, az előleg nemfizetése esetén pedig a szállítást visszatartani vagy a szerződés teljesítésétől elállni. Amennyiben az előleg nemfizetéséből Eladónak többletköltségei származnak, úgy azt jogosult a Vevőre – a többletköltségek hiteles igazolása mellett – áthárítani és a számlában érvényesíteni.

Tulajdonjog

Az áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, ameddig az áruhoz kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig az áru az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el (nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékul és nem terhelhető fedezetként).

 

Szállítás, kárveszély

Az árunak az Eladó telephelyén a Vevőnek történő átadással a kárveszély az Eladóról a Vevőre száll. Az Eladó által végzett szállításoknál a kárveszély az áru Vevőnek történő átadásától a Vevőt terheli. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási dokumentum (szállítólevél, számla, átvételi jegyzőkönyv stb.) Vevő – vagy a vevő megbízottjának e megbízotti minőségét feltüntető – aláírásának helyén és időpontjában száll át, ezt minden esetben a szállítólevélen fel kell tüntetni.

Garancia

Az Eladó a felújított termékekre fél év garanciát vállal, mely tartalmazza a rendeltetésszerű használat esetén fellépő hibák kijavítását, alkatrészek cseréjét költségmentesen. Új termék esetén az eladott termék gyártója saját jótállási levelével vállal jótállást, ez a gyártói jótállás érvényesíthető.

Minőségi-, mennyiségi kifogások

Hiányos-, vagy téves szállításon alapuló mennyiségi kifogásokat ill. minőségi kifogásokat felismerhető hiányosságok esetén,haladéktalanul írásban közölni kell az Eladóval, az átvételkor felvett jegyzőkönyvben, vagy az áruátvételtől számított 7 napon belül. Nem felismerhető hiányosságokat a felismeréstől számított 7 napon belül, de legkésőbb a jótállási idő utolsó napjáig kell írásban az Eladóval közölni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fentiek szerint kifogásolt árut ill. hiányosságot megvizsgálja, vagy független intézménnyel illetve szakértővel megvizsgáltassa. A kifogásolt árut az Eladó telephelyére kell a Vevőnek visszaküldeni / szállítani. Amennyiben az Eladó a kifogást elismeri illetőleg a vizsgálat a kifogás jogosságát igazolja, Eladó jogosult a hibát javítással, pótlólagos alkatrész szállításával vagy cserével saját választása alapján megszüntetni.

Áruvisszavétel

Az árut az Eladó telephelyére kell visszaszállítani eredeti csomagolásban és állapotban. Az Eladó megtagadhatja a visszavételt, ha a csomagolás ill. az áru sérült vagy az áru beépítésre került vagy az áru csak az adott Vevő részére rendelt típus vagy nem komplett termék esetében. Az Eladó jogosult a Vevő részére az ügyintézés költségét felszámítani és a visszatérített vételárból számla szerint visszatartani. Ennek mértéke 3 napon belül 0%, 8 napon belül 10%, 30 napon belül 20%, míg 365 napon belül 30%-a, 365 napon túl 50%-a az eredeti vételárnak. A 365 napon túl vásárol termékek visszavételét műszaki avulás okán az Eladó visszautasíthatja.

 

Felelősség

Eladó kizárja kártérítési felelősségét – kivéve, ha az Eladó részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn – a nem megfelelő árukezelésből, a biztonsági előírások be nem tartásából és a beépítésre /beüzemelésre/ üzembetartásra ki nem képzett illetve az előírt bizonyítványokkal, szakképzettséggel nem rendelkező személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén. A kártérítés minden esetben legfeljebb a szállított áru értékéig terjed. Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére, kivéve, ha a Felek írásban késedelmi kötbér kikötésében és meghatározott napon történő szállításban állapodnak meg és a késedelem Eladó érdekkörében felmerülő okból következik be.

 

Vis maior

Vis maior esete igazolja a késedelmes szállítást. Ennek elmúltával az Eladó köteles az árut leszállítani. A vis maior nem befolyásolja az árat.

 

Jogviták rendezése

Felek kikötik a jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáik esetére a magyar jog alkalmazását. A fogyasztóval kötött szerződésből eredő fogyasztói panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § szerint kell eljárni. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt egyes feltételek érvénytelenné válnának, úgy ez a többi kikötés érvényességét nem befolyásolja.

Adatkezelés

Eladó a Vevő számlán szereplő és a kereskedelmi kapcsolattartáshoz szükséges, önkéntesen megadott adatait számítógépes rendszerében rögzíti. Vevő az ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja, hogy Eladó ezeket az adatokat a továbbiakban a Vevő részére küldött tájékoztató anyagokhoz felhasználhassa, és kizárólag a vele való kapcsolattartás – valamint törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése – céljából kezelje.

Egyéb közlések

Az Eladó összes értékesítésére a www.medicentral.hu honlapokon található ÁSZF vonatkozik.

Gold Crown Európa Kft 2015. 12. 01.